Siri Berg- Undersøkelsen viser at 40 prosent måtte slutte i jobben da de ble syke, senskader rammer nesten 8 av 10, samtidig får altfor få tilbud om rehabilitering eller informasjon om rehabilitering. Dette er en skam for satsningen på kvinnehelse! sier Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen. 

Gynkreftforeningen gjennomførte høsten 2022 en undersøkelse blant våre medlemmer for å finne ut mer om erfaringer medlemmer har hatt med sin sykdom, og hvilke konsekvenser den har hatt i deres liv. 8 av 10 som svarte på undersøkelsen er ferdige med behandling av sin gynkreftsykdom. Undersøkelsen viser at det å få en gynekologisk kreftdiagnose får svært store konsekvenser for den enkeltes liv, samtidig gjøres det alt for lite i forhold til oppfølging i form av rehabilitering. 

Hyppige senskader

Hele 80 prosent svarte at de er eller har vært plaget med utmattelse og fatigue. Kreftforeningen skriver på sine nettsider at 20 – 35 prosent av alle kreftoverlevere har fatigue, det kan altså virke som fatigue rammer gynkreftkvinner hyppigere. Vår undersøkelse viser også at 76 prosent er eller har vært plaget med hukommelsestap/konsentrasjonsproblemer. Ofte er cellegiftbehandling årsak til kognitive utfordringer, men hormonbehandling, fatigue, søvnløshet, stress og angst er andre faktorer som også kan spille inn. 70 prosent svarte at de har plager knyttet til seksualproblemer knyttet til manglende lyst. Listen over senskader blant kvinner som har blitt behandlet for gynkreft er lang. Svært mange opplever senskader som redusert kondisjon, seksualproblemer, tørr og sår skjede, stråleskader, søvnproblemer, nevropati, muskelsmerter, depresjon og hormonendringer. 

Mangelfullt tilbud om rehabilitering og støtte

Undersøkelsen viser at mange har plager som varer i mange år. For eksempel svarte 1 av 3 at de har vært plaget med utmattelse i mer enn 5 år. Kun 45 prosent svarte at de hadde fått tilbud om oppfølging med tanke på rehabilitering i løpet av sykdomsperioden og 30 prosent hadde ikke fått informasjon om rehabiliteringstilbud i det hele tatt. Undersøkelsen viser at langt fra alle har fått tilbud om støtte fra helsevesenet. 37 prosent har fått tilbud om støtte fra kreftkoordinator, 37 prosent har fått tilbud om støtte fra lege og 35 prosent har fått tilbud om støtte fra fysioterapeut. 

Går utover arbeidslivet

76 prosent svarte at de var i arbeid da de fikk diagnosen, videre svarte 4 av 10 av de som var i arbeid ved diagnosetidspunktet at de måtte slutte helt i jobben sin. 9 av 10 svarte at de synes dette var vanskelig. 1 av 3 svarte at de greier å utføre daglige gjøremål som før de fikk diagnosen. 
– Dette er tydelige tall som bekrefter hvor inngripende behandling for gynekologisk kreft er. Gjennom vårt forebyggende arbeid har vi søkelys på tidlig  diagnostisering, slik at så mange som mulig kan bli spart for tøffe behandlingsrunder med medfølgende senskader, sier Berg. 

Dette gjør Gynkreftforeningen

I arbeidet for å bedre senskadetilbudet for gynkreftpasienter har vi møter med sykehusene for å øke oppmerksomheten rundt behovet for et større og bedre tilbud for pasienter med senskader. Vi jobber politisk for å påvirke helsemyndighetene til å sette av større ressurser til behandling og rehabilitering av senskader, blant annet i vårt kommende innspill til Kvinnehelseutvalgets rapport. Samt gjennom vårt informasjonsarbeid rettet mot fastleger for å øke oppmerksomheten rundt senskader.