Vedtatt på stiftelsesmøtet 10. juni 2001.

Revidert på landsmøte 1. juni 2002, 15. april 2004, 16. april 2005, 29. april 2006, 21. april 2007, 26. april 2008, 29. mai 2010, 21. april 2012, 26. april 2014, 7. april 2016, 13.april 2018 og 21.mars 2021.

§ 1 Navn

1.1 Foreningens navn er Gynkreftforeningen.

§ 2 Formål

2.1 Gynkreftforeningen er en landsomfattende pasient- og likepersonorganisasjon for kvinner som har/har hatt gynekologisk kreft, kvinner som har blitt behandlet for forstadier til gynekologisk kreft og kvinner som har fått påvist genetisk økt risiko for gynekologisk kreft, og deres pårørende.

§ 3 Oppgaver

 • Drive opplysende og veiledende virksomhet overfor medlemmer, helsefaglige miljø, politiske myndigheter og andre.
 • Opprettelse av nye lokallag og støtte eksisterende.
 • Arbeide for økt innsikt i bivirkninger og senskader etter behandling.
 • Drive likepersonsarbeid.
 • Fremme rettigheter og krav overfor helsemyndigheter.
 • Søke kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Samarbeide med andre organisasjoner når det er naturlig.
 • Etablere møteplasser.
 • Utgi eget medlemsblad, drifte nettside og være aktiv på sosiale medier

3.1 Pasient- og likepersonsforeningens grunntanke er at kvinner behandlet for gynekologisk kreft og deres pårørende kan være til støtte for andre som er kommet i samme situasjon.

§ 4 Medlemskap

4.1 Gynkreftforeningen har følgende medlemskategorier:

Individuelt medlemskap, kan tegnes av kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, kvinner som har blitt behandlet for forstadier til gynekologisk kreft og kvinner som har fått påvist genetisk økt risiko for gynekologisk kreft, samt pårørende til disse, og andre interesserte privatpersoner.

Familiemedlemskap, kan tegnes av kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, kvinner som har blitt behandlet for forstadier til gynekologisk kreft og kvinner som har fått påvist genetisk økt risiko for gynekologisk kreft, samt deres pårørende, og andre interesserte privatpersoner. Alle husstandsmedlemmer kan inkluderes i et familiemedlemskap.

Bedriftmedlemskap, kan tegnes av firma, organisasjoner o.l. som ønsker å støtte Gynkreftforeningens arbeid.

Alle individuelle medlemmer gis demokratiske rettigheter, dog slik at bare kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, kvinner som har blitt behandlet for forstadier til gynekologisk kreft og kvinner som har fått påvist genetisk økt risiko for gynekologisk kreft kan velges til styreleder og nestleder i hovedstyre og lokalstyre.

Demokratiske rettigheter oppnås når kontingent er betalt. Bedriftsmedlemskap medfører ikke demokratiske rettigheter.

4.2  Medlemskap opphører dersom kontingenten ikke er betalt i løpet av ett år.

4.2  Medlemskapet trer i kraft når kontingent er betalt.

4.3  Medlemmer betaler en årlig kontingent som fastsettes av landsmøtet.

4.4  Nyinnmeldte medlemmer etter 1.10 betaler 1/2 medlemskontingent i innmeldingsåret.

4.5  Tillitsvalgte har taushetsplikt om personopplysninger de får kjennskap til gjennom sitt engasjement i foreningen.

4.6  Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som motarbeider Gynkreftforeningens vedtekter og ikke retter seg etter lovlige vedtak i organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes. Suspensjon/eksklusjon avgjøres av Gynkreftforeningens hovedstyre.

§ 5 Organsiasjon

5.1  Organisasjonens øverste organ er landsmøtet. Jf. § 9.

5.2  Gynkreftforeningen ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer. Hovedstyre er det øverste organ i organisasjonen mellom hvert landsmøte. Organisasjonen har lokallag. I fylker hvor det ikke er lokallag bør Gynkreftforeningen ha et kontaktteam.

5.3  Organisasjonens administrative enhet er sekretariatet. Sekretariatet gis mandat av hovedstyre.

5.4  Organisasjonen er partipolitisk og religiøst/livssynsuavhengig.

5.5  Gynkreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem jf. Kreftforeningens vedtekter § 2-1d.

§ 6 Lokallag

6.1  Hvert fylke bør ha lokallag.

6.2  Lokallag er underlagt Gynkreftforeningens vedtekter og vedtatte retningslinjer.

6.3  De lokallag som ønsker det kan inngå en administrativ avtale hvor de fra sekretariatet får hjelp til en del formelle oppgaver.

Se vedtekter for lokallag.

§ 7 Kontaktteam

7.1 Organisasjonen bør være representert med et Kontaktteam i fylker hvor det ikke er lokallag. Kontaktteam er et eller flere medlemmer som på lik linje med lokallag, innhenter og mottar informasjon og får oversikt over medlemmer i sitt fylke.

7.2 Kontaktteamet forplikter seg til å arrangere minimum to medlemsmøter i året. Administrativ hjelp til Kontaktteamet gis av hovedstyret og sekretariatet.

Se retningslinjer for Kontaktteam.

7.3 Dokumenterte utgifter ved utøvelse av aktivitet som Kontaktteam dekkes sentralt.

§ 8 Hovedstyret

8.1 Hovedstyret består av styreleder, nestleder, og 5 styremedlemmer. Det velges 3 varamedlemmer. En i styret bør være representant for yngre medlemmer, og minst et styremedlem bør være likeperson. Styreleder velges separat.

Kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, kvinner som har blitt behandlet for forstadier til gynekologisk kreft og kvinner som har fått påvist genetisk økt risiko for gynekologisk kreft skal utgjøre minst halvparten av styret. Bare kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft kan være leder og nestleder.

Styrets medlemmer må ikke inneha verv, arbeid eller interesser som fører til inhabilitet.

8.2  Styremedlemmene konstituerer seg selv.

8.3  Leder velges for 2 år. Øvrige styremedlemmer velges for 4 år. Hele styret bør ikke fratre samtidig. Alle varamedlemmene velges for 2 år.

8.4  Styreleder skal ikke inneha andre lederverv i Gynkreftforeningen.

8.5  Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

8.6  Hvis et styremedlem i løpet av et år ikke er tilstede på mer enn 25 prosent av møtene må vedkommende tre ut av styret og overlate fast plass til et varamedlem.

8.7  Hovedstyret skal lede organisasjonens virksomhet, slik som:

 • Sette i verk landsmøtets ulike vedtak.
 • Se til at virksomheten er i tråd med Gynkreftforeningens og samarbeidende organisasjoners formål og øvrige vedtekter.
 • Behandle og fremme saker. Gi uttalelser. Oppnevne representanter til faste råd og utvalg.
 • Informere lokallagene, Kontaktteamene, likepersonstjenesten og medlemmene for øvrig.
 • Opprettholde/skape kontakt med tilsvarende organisasjoner i inn- og utland.
 • Vedta retningslinjene for Kontaktteamene, lokallagene og likepersonsarbeidet.
 • Fremme forslag til landsmøtet på valgkomité.
 • Referatene legges tilgjengelig for alle styremedlemmer og kontaktteam etter godkjenning fra hovedstyret.
 • Avgjøre oppløsning av lokallag som ikke oppfyller vedtekter for lokallag.

8.8  Styreleder, eller den styreleder utpeker, representerer Gynkreftforeningen utad.

8.9  Hovedstyret skal ha minst 4 styremøter årlig.

§ 9 Landsmøtet

9.1 Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år, kan være delegat til landsmøtet med stemme-, tale og forslagsrett. Deltagelse må skje med personlig fremmøte eller via personlig elektronisk pålogging ved at landsmøtet streames. Det er ikke tillatt å stille med fullmakt. Medlemmer må melde sin tilstedeværelse som delegat innen tre uker før landsmøtet starter.

Det avholdes landsmøte annen hvert år. Møtet avholdes innen 1. mai.

9.2 Landsmøtet annonseres med tid og sted i ”Afrodite” og senest 3 måneder før landsmøtets start. Innkalling med dagsorden for landsmøtet sendes med minst 14 dagers varsel til de medlemmer som har meldt seg på som delegater innen fristen.

9.3 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt hovedstyret minst seks uker før landsmøte

9.4 Ved avstemming på landsmøtet har alle frammøtte medlemmer med demokratiske rettigheter stemmerett.
Ingen kan avgi mer enn en stemme. Enhver med stemmerett kan kreve skriftlig avstemming. Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett. Alle andre beslutninger krever simpelt flertall.

9.5  Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • valg av referenter
 • valg av to delegater til å undertegne protokollen
 • valg av møtedirigenter
 • årsmelding
 • årsregnskap m/revisjonsberetning
 • fastsetting av kontingent
 • strategiprogram
 • orientering om budsjett
 • innkomne saker, herunder også forslag til endringer i vedtektene
 • valg av leder
 • valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • valg av revisor
 • valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen har funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer for valgkomiteen. Alle medlemmer i valgkomiteen bør ikke fratre samtidig.

9.6 Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når hovedstyret finner det påkrevd og/eller når minst 20 prosent av medlemmene krever det. For innkalling gjelder samme regler som for ordinært landsmøte. I unntakstilfeller kan fristen forkortes til en uke.

§ 10 Økonomi

10.1  Organisasjonens drift baserer seg på midler tildelt av Kreftforeningen, det offentlige, medlemskontingent og annen støtte.

10.2 Hovedstyrets medlemmer får et honorar. Godtgjørelsen skal samlet begrenses til å utgjøre maksimum 1 ganger Folketrygdens Grunnbeløp. Styret selv velger intern fordeling av midlene.

10.3  Eventuelle andre godtgjørelser til tillitsvalgte, uansett hvilket organisasjonsledd, skal forelegges hovedstyret for avgjørelse.

10.4  Gaver til foreningen, lokalt og sentralt, skal registreres av kasserer og nevnes spesielt i foreningens årsberetning.

10.5  Av inntektene fra medlemskontingenten fordeles 100 prosent til lokallagene. Kontingenten overføres etterskuddsvis og senest innen 1. april påfølgende år til de lokallag som har avholdt årsmøte og sendt inn årsregnskap og årsberetning. Lokallag med få medlemmer skal være sikret en minimumsstøtte på 10.000 kroner selv om deres andel av kontingentinntektene skulle tilsi et lavere beløp. Lokallagets midler skal brukes til å arrangere medlemsmøter og aktiviteter for medlemmene.

10.6 Styret i lokallagene skal få innsikt i hvem av deres medlemmer som har betalt kontingent

§ 11 Regnskap

11.1  Foreningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret. Regnskapet skal revideres av registrert revisor.

§ 12 Likepersonsarbeid

12.1  Likepersonsarbeidet reguleres av egne retningslinjer vedtatt av hovedstyret. Likepersonsutvalg oppnevnes av hovedstyret.

§ 13 Brukermedvirkning

13.1  Medlemmer kan velges som organisasjonens brukerrepresentanter i råd og utvalg der lov og avtaleverket gir rett til brukermedvirkning.

§ 14 Oppløsning

14.1  Oppløsning av Gynkreftforeningen kan bare skje etter at landsmøtet har gjort vedtak om oppløsning med 2/3 av landsmøtets stemmetall. Ved oppløsning skal Gynkreftforeningens midler overføres til egen konto. Ved endelig oppløsning av pasientforeningen skal alle midler gå til fremme av Gynkreftforeningens formål.

Vedtekter for lokallag

§ 1  Lokallag er underlagt Gynkreftforeningens vedtekter og vedtatte retningslinjer.

1.1  Lokallagets navn er Gynkreftforeningen + lokalt navn

1.1.2  Gynkreftforeningen (stedsnavn) skal være et lokallag for Gynkreftforeningen i området. (stedsnavn)

1.1.3  Lokallagets virksomhet skal være innenfor lokallagets definerte geografiske område.

1.1.4  Lokallaget råder selv over egne midler innenfor rammene av Gynkreftforeningens formål. Lokallaget alene er ansvarlig for de forpliktelsene det påtar seg.

1.1.5  Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn overfor lokallagets disposisjoner, dersom disse er i strid med Gynkreftforeningens vedtekter eller retningslinjer.

1.1.6  Lokallaget skal avholde minimum to medlemsmøter i året.

1.1.7 Lokallagets styre kan velge å inngå avtale med hovedstyret om bistand fra sekretariatet som om de var et Kontaktteam.

§ 2.1 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15. februar og innkalling kunngjøres med minst tre ukers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

 • konstituering
 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • godkjenning av innkalling og saksliste
 • valg av to personer til å underskrive protokollen
 • styrets årsmelding
 • revidert regnskap
 • budsjett
 • valg
 • innkomne forslag

2.2  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minimum 14 dagers varsel når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det.

2.3  Lokallagets styre er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

2.4  Styret skal lede lokallagets virksomhet, samt sørge for at regnskap- og økonomiforvaltning er forsvarlig.

2.5  Lokallaget skal sende årsmelding, revidert regnskap og årsmøteprotokoll til hovedstyret innen 1. mars.

§ 3 Valg

Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av:

 • Styreleder (funksjonstid 2 år)
 • Tre styremedlemmer (funksjonstid 2 år)
 • To varamedlemmer (funksjonstid 2 år)
 • Revisor (funksjonstid 2 år)
 • Valgkomité (funksjonstid 2 år)

Første gang velges to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte og velger nestleder, sekretær og kasserer.

Bare kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft kan være leder og nestleder. Kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft skal utgjøre minst halvparten av lokalstyret.
I saker med stemmelikhet har lokallagsleder dobbeltstemme. Styret skal ikke bestå av færre enn tre medlemmer, leder, kasserer og sekretær. I unntakstilfelle kan hovedstyre gi dispensasjon fra regelen. Styret fremmer forslag på valgkomité som består av to medlemmer og velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til styret. Innstillingen skal sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

§ 4 Medlemmer

Medlemmer av Gynkreftforeningen er automatisk medlem av tilhørende/nærliggende lokallag, men kan selv velge hvor de vil tilhøre. Pårørende kan velge å være tilknyttet lokallaget hvor vedk. hovedmedlem tilhører, uavhengig av eget bosted. Også støttemedlemmer har mulighet til å være tilknyttet lokallag utenfor eget geografiske bosted.

§ 5 Økonomi, regnskap og budsjett

Lokallagets økonomi baseres på tilskudd fra hovedstyret og på midler laget selv skaffer til veie.

§ 6 Arkiv

Arkiv og eiendom tilhører lokallaget. Blir lokallaget oppløst overtar hovedstyret forvaltningen av arkiv og eiendom.

§ 7 Oppløsning av lokallag

Oppløsning av lokallag kan bare skje på årsmøte med 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være tilsendt Gynkreftforeningens hovedstyre i god tid før årsmøtet. Ved oppløsning av lokallag skal midler og eiendeler oppbevares av Gynkreftforeningen sentralt. Hovedstyret kan avvikle et lokallag hvis det ikke oppfyller vedtektene for lokallag.