Regjeringen legger hvert fjerde år frem en folkehelsemelding for Stortinget, hvor regjeringen presenterer en rekke forslag til hvordan folkehelsen kan bedre. I meldingen som ble lagt frem 31.mars ytrer regjeringen mål om å utjevne sosiale helseforskjeller.

 

Illustrasjonsbilde Folkehelsemeldingen fra Regjeringen

Gjennom de siste 10 årene har antallet som overlever kreft i Norge økt med 100 000. Bedre og mer effektive behandlingsmåter er en av grunnene til økt overlevelse, for noen grupper innebærer det også tøffere og mer omfattende behandling, noe som gjelder for mange gynkreftpasienter. Folkehelsemeldingen peker god helse og å mestre egen sykdom som et av de politiske hovedmålene har for befolkningen. I meldingen blir det imidlertid ullent, det står blant annet at det er viktig å sikre tilgang til lærings- og mestringstilbud uavhengig av diagnose, alder, geografi, språk og kulturbakgrunn, og videre at Helse- og omsorgsdepartementet vil jobbe med å videreutvikle tilbud innen læring og mestring gjennom Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

–  Den overordnede intensjonen for meldingen er god, men vi er skuffet over manglende konkrete tiltak for å bedre livskvalitet hos alle som lever med senskader etter kreftbehandling. Med stadig flere kreftoverlevere mener vi at en tydelig satsning på rehabilitering etter kreftbehandling vil være et viktig bidrag mot målet om å utjevne sosiale helseforskjeller. Satsning på forutsigbare og likestilte rehabiliteringstilbud uansett geografisk tilhørighet er reelle tiltak vi savner i folkehelsemeldingen, sier Berg.

Mer info:

Folkehelsemeldingen – Nasjonal strategi for utlikning av sosiale helseforskjeller
80 prosent rammes av senskader, Gynkreftforeningen

Gynkreftforeningens medlemsundersøkelse

Vår medlemsundersøkelse viser at 40 prosent måtte slutte i jobben da de ble syke, 8 av 10 rammes av senskader og 80 prosent rammes av fatigue.

Ifølge Kreftforeningen rammes 20 – 35 prosent av kreftpasienter av fatigue etter endt kreftbehandling, gynkreftpasienter rammes altså betydelig hyppigere. Vår undersøkelse blant medlemmer i Gynkreftforeningen viser at under halvparten fikk tilbud om oppfølging med tanke på rehabilitering mens de var syke, 30 prosent fikk ingen informasjon om rehabilitering i det hele tatt.