– Det er et engasjement som riktignok krever innsats, men som gir mye tilbake.

Det er to ulike former for brukermedvirkning. Brukermedvirkning på individnivå er pasientens rettigheter og muligheter til å påvirke sitt eget hjelpe- eller behandlingstilbud. Mens brukermedvirkning på systemnivå/styringsnivå er når påvirkningen skjer gjennom representativ brukermedvirkning, altså et brukerutvalg. Gjennom brukerutvalg kan brukere påvirke utvikling av helsetjenesten, og skal representere alle pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde.

Om RBU

Brukerutvalget som Anne Marthe sitter i, RBU, er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge, og medlemmene er tilknyttet brukerorganisasjonene og skal representere pasienter og pårørende i helseregionen. Totalt sitter det 13 brukerrepresentanter, hvor Anne Marthe er den eneste brukerrepresentanten innen kreftområdet.

For å sitte i et brukerutvalg på et så høyt nivå som RBU kreves det at man har erfaring og kunnskap om brukermedvirkning og god kunnskap om spesialisthelsetjenesten, samt at man har gjennomgått opplæring i brukermedvirkning i egen organisasjon. Møter på dette nivået fordrer interesse og forpliktelse. Det gjennomføres heldagsmøter én gang i måneden, i tillegg kommer forberedelser med å lese gjennom sakspapirer, og eventuelt etterarbeid. Det er direktøren i helseregionen som åpner møtene, deretter informerer fagdirektøren om statusen i regionen. At ledelsen er tilstede synes Anne Marthe gir en ekstra tyngde til brukerutvalgets funksjon. RBU har ikke noen bestemmelsesmyndighet, men møtene holdes i forkant av styremøtene til ledelsen i Helse-Midt Norge, slik at RBU kan komme med innspill til styresaker, som de ønsker å kommentere på.

Snakker kreftpasientenes sak

Hvordan ser du på din rolle i RBU?
– Dette er et verv som krever engasjement. Sakene varierer veldig og favner et vidt spekter – fra rusbehandling, psykiatri og rehabilitering – til kreftbehandling. Jeg har erfart at jeg ikke kan gå for tungt inn i hver enkelt sak, men fokuserer stort sett på det som har med kreft å gjøre. I dette vervet er jeg opptatt av å snakke kreftpasientenes sak. Dersom jeg føler for det har jeg mulighet til å sparre med en representant i Kreftforeningen i forkant av møter, og etter møtene sender jeg oppdatering på hva som har skjedd dersom det angår kreftfeltet, forteller Anne Marthe.

Hva betyr dette vervet for deg?

– Det er veldig interessant og lærerikt å få være delaktig på det øverste nivået i helseregionen. Jeg får innsyn i alt som skjer i helseregionen og hvor godt alle jobber. Det gir et nytt perspektiv, for jeg tenker at det kan være lett å sitte på utside å være kritisk, men når man får innblikk i arbeidsprosesser og rutiner så gir det en ny forståelse og trygghet til at systemet fungerer.

Alle helseforetak har brukerutvalg. Eksempelvis har Helse Midt-Norge, i tillegg til det overordnede RBU, brukerutvalg ved Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal og Brukerutvalget for Sykehusapotekene.

–  Jeg vil oppfordrer andre til å melde seg som brukerrepresentant i helsesektoren. Det er et svært lærerikt og givende verv, og jeg har stor tro på at det er viktig for kreftsaken, generelt sett, å være interessert i ta på seg slike verv.

Ble du nysgjerrig?  

Vil du vite mer om brukermedvirkning eller ønsker du å engasjere deg som brukerrepresentant?

Send epost til: brukerrepresentant@gynkreftforeningen.no

Les mer om det å være brukerrepresentant