Organisasjonen

Organisasjonens øverste organ er landsmøtet. Gynkreftforeningen ledes av et hovedstyre bestående av seks medlemmer.  En i styret er kontaktperson for de yngre.  Hovedstyret har møter cirka seks ganger per år.  Hovedstyret er det øverste organ i organisasjonen mellom hvert landsmøte.

Vi har ni lokallag, og det pågår arbeid for å etablere flere. Samtlige verv i organisasjonen er i utgangspunktet ulønnet, men honorar for dokumentasjon av arbeide i hovedstyret kan utbetales.  Organisasjonens drift baserer seg på midler tildelt av Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufdir), Kreftforeningen, medlemskontingent og annen støtte.

Videre har Gynkreftforeningen vektlagt å utvikle organisasjonen, og er aktive i arbeidet for de gynekologisk kreftrammede, samt deres pårørende, både regionalt og sentralt. Gynkreftforeningen har en aktiv likepersontjeneste og representanter i ulike brukerutvalg.

Strategiske føringer

1. Gjøre vårt likepersontilbud kjent blant helsepersonell som møter gynkreftpasienter, på en slik måte at de aktivt anbefaler sine pasienter å kontakte vår tjeneste.
2. Styrke vår likepersontjeneste med tilstedeværelse på Vardesenter og andre behandlings- og rehabiliteringssenter.
3. Markere Gynkreftforeningens synspunkter overfor politikere og helsebyråkrater for å sikre økt forskning på gynekologisk kreft, tidlig bruk av nye medisiner og behandling og et fullverdig rehabiliteringstilbud.
4. Øke bevisstheten hos kvinner om at det er viktig å gå til jevnlig gynekologisk undersøkelse.
5. Øke kunnskapen hos kvinner om hva som er faresignaler for gynekologisk kreft og få de til raskt å oppsøke lege hvis de merker noe unormalt.
6. Øke forståelsen hos fastleger og helsepersonell for hva som er symptomer de bør ta mer alvorlig når det gjelder kvinnens underliv.
7. Oppfordre til åpenhet og fjerne tabuer rundt gynekologisk kreft.
8. Bevisstgjøre samfunnet på hvilke langtids senskader gynkreftrammede er rammet av
9. At antall medlemmer passerer 1.000 betalende medlemmer før neste landsmøte.

Gynkreftforeningen vedtok på landsmøtet i 2016 en resolusjon for å bedre oppfølging av kvinner med gynekologisk kreft etter at kreftbehandlingen er over.

Referat fra landsmøter

Referat landsmøte 2016

Referat landsmøte 2014

Referat landsmøte 2012

Referat landsmøte 2010