Tilbyr Avastin gratis

Publisert: 11. desember 2019

Gynkreftforeningen og Lungekreftforeningen har fått legemiddelselskapet Roche til unntaksvis å gi bort medisinen Avastin (bevacizumab) uten kostnad til en liten gruppe alvorlig lungekreftpasienter og pasienter med tilbakevendende livmorhalskreft hvor annen standardbehandling ikke er aktuell. 

På siste møte i Beslutningsforum hadde Roche gitt et tilbud på medisinen Avastin som i prinsippet ikke ville gitt høyere kostnad for helsevesenet ved å åpne opp for disse to små pasientgruppene. Det ble likevel avslag. Etter henvendelse fra de to pasientforeningene har Roche derfor gått med på å tilby kreftmedisinen uten kostnad gjennom den private helsetjenesten, og de private klinikkene Aleris og Kreftklinikken vil tilby gratis førstegangskonsultasjon for å avklare om medisinen er aktuell. Siden vil klinikkene eventuelt skrive den ut på resept for de aktuelle indikasjonene, og pasientene må påvente å betale for behandlingen knyttet til å få medisinen og eventuelle tilleggsmedisiner som inngår i behandlingen.

Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen

– Vi håper imidlertid at det må være mulig for alvorlig syke pasienter å få med seg en gratis medisin inn til den behandlingen de får i det offentlige, men vi blir ikke overrasket om prinsippene teller mer for Beslutningsforum også her enn det som er pasientenes beste, sier Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel. Hun forteller at foreningene har tatt initiativ til et slikt tilbud for å belyse hvor håpløst systemet med Beslutningsforum er når prinsipper for hvordan en medisin skal prises teller mer enn å gi pasienter som trenger behandlingen et tilbud om det. Avastin har i flere år vært ønsket av landets gynekologer for behandling av pasienter med langtkommende livmorhalskreft.

Ny studie gir likevel offentlig tilbud

Nylig er det åpnet en studie i Oslo, som også åpner i Tromsø og Bergen som kan gi livmorhalskreftpasienter dette tilbudet også i det offentlige helsevesenet (Beatcc). Halvparten av pasienter vil i studien får tilbud om platinum-basert kjemoterapi med Avastin, den andre halvparten vil få den samme kombinasjonen men i tillegg med immunterapi (atezolizumab).

Kristina Lindemann, som er overlege og ansvarlig for gynekologiske kreftstudier ved Radiumhospitalet, sier at hun håper aktuelle pasienter først vil bli vurdert for studien før de vurdere privat behandling. Hun oppfordrer alle pasienter i målgruppen om å ta kontakt med sin behandlende lege for å finne ut om en studiedeltakelse kan være aktuell og diskutere mulige behandlingsstrategier.

Uforståelige prinsipper

Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen

– Det er forstemmende at Beslutningsforum har valgt å la prinsipper telle mer enn muligheten for å gi alvorlig syke mennesker en livsviktig behandling. Vi er derfor glad for at Roche svarte ja på vårt initiativ om å tilby dette medikamentet uten kostnad til de menneskene som det nå haster å få en slik mulighet for, og for tilbud om gratis førstegangskonsultasjon fra Aleris og Kreftklinikken, sier lederne i Gynkreftforeningen og Lungekreftforeningen, Jeanette Hoel og Cecilie Bråthen.

For alvorlig syke

Legemiddelet Avastin har lenge vært ønsket som behandlingsalternativ for en liten gruppe kvinner med livmorhalskreft med spredning. Avastin er også en del av en kombinasjonsbehandling for en liten gruppe med lungekreftpasienter som har genuttrykket EGFR/ALK-positive etter at annen målrettet behandling har feilet.

– Vi har strukket oss svært langt for å komme den offentlige helsetjenesten i møte, for å kunne gi denne lille, men sårbare gruppen pasienter et behandlingstilbud. Systemet er imidlertid så rigid og dialogen så begrenset at det ikke ser ut til å være mulig å finne en løsning sammen med Beslutningsforum. Som et unntak har vi derfor valgt å gå med på denne avtalen, samtidig som vi fortsetter å jobbe for et mer fleksibelt system som skal kunne sikre norske pasienter best mulig behandling også i den offentlige tjenesten, sier Audun Ohna, direktør for pris og markedstilgang i Roche Norge.

Ikke gratis for de som går privat

Dagens Medisin omtaler tilbudet, og påpeker helt riktig at det ikke vil være gratis å få denne behandlingen privat selv om selve medisinen Avastin gis bort. De setter også spørsmål ved om dette er noe Roche gjør for å skape egen publisitet.

– Det var vårt initiativ som førte frem til denne avtalen. Vi har gjort dette for å rette søkelyset på et håpløst beslutningssystem for godkjenning av medisiner til små pasientgrupper i det offentlige helsevesenet. Greier vi med dette å bidra til en debatt om disse prioriteringene er riktige og greier vi å få flere pasienter til å komme med i den offentlige studien, er vi svært fornøyd med det, sier Jeanette Hoel.

Dette er indikasjonen

Lungekreft

Tecentriq, i kombinasjon med bevacizumab (Avastin), paklitaksel og karboplatin, er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). I Norge er den aktuelle gruppen for dette tilbudet EGFR/ALK positive pasienter som har progrediert på målrettet behandling. Dette fordi denne gruppen per i dag ikke har tilgang på kombinasjonsbehandling med immunterapi fra før. Keytruda kombinert med kjemoterapi har ikke indikasjon for behandling av EGFR/ALK positive pasienter. Det er dermed et stort medisinsk behov for immunterapi kombinasjoner for denne pasientgruppen. Anslaget er at dette vil gjelde cirka 50 pasienter i året.

Livmorhalskreft

Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med paklitaksel og cisplatin, eller alternativt paklitaksel og topotekan hos pasienter som ikke kan få platina-behandling, er indisert til behandling av voksne pasienter med vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft.

Anslaget er at dette vil gjelder cirka 10 pasienter i året.