Oversikt over kreftrehabilitering

Publisert: 2. januar 2018

Gynkreftforeningen har laget en oversikt over ulike rehabiliteringstilbud i landet

Nasjonal informasjonstelefon for Rehabilitering: 800 300 61. Gratis grønt nummer – åpningstid 09-15 man-fre. Hit kan både pasienter og pårørende ringe. Dette er en landsdekkende tjeneste med rådgivere for hver region.

Rehabiliteringstilbud på sykehuset

Både din fastlege og din sykehuslege kan henvise til rehabilitering.  Dette kan være fysioterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sexolog, psykolog eller psykiatrisk sykepleier. Etter behandlingen din er ferdig ved sykehuset kan legen henvise videre til rehabiliteringsopphold.

Ta kontakt med den regionale koordinerende enheten for rehabilitering og habilitering på sykehuset om du er  usikker på hva som finnes av tilbud på ditt sykehus

 • Vardesentre finner du på UNN, Nordlandssykehuset, St.Olavs Hospital, Radiumhospitalet, Ullevål og Stavanger universitetssykehus.  Blant tilbudene til pasienter og pårørende er råd og veiledning fra ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog, psykolog. Det er tilbud om treningsaktiviteter ved Vardesentrene. Oversikt over tilbud finner du på www.kreftforeningen.no
 • Pusterom er et lavterskel aktivitets- og treningssenter på sykehuset hvor du kan få veiledning og delta på ulike gruppetilbud. På www.pusterommene.no finner du oversikt over hvilke sykehus som har Pusterom og timeplaner og tilbud de har ved Pusterommet som er nærmest deg. 13 Pusterom er etablert og 4 nye er under planlegging.
 • Lærings-og mestringssentre  (LMS). Kursene og opplæringen som tilbys ved LMS er tilpasset pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til sykdom og behandling. LMS er også et tilbud som delvis er etablert inn under kommuehelsetjenesten, men det er foreløpig få kommuner som har fått på plass et reelt tilbud.

Oversikt over alle LMS finner du på www.mestring.no

Kreftkoordinator i kommunen

For både pasienter og deres pårørende er det utfordrende å ha oversikt over alle tilbud, rettigheter og muligheter som finnes og hvordan de kan benytte eller søke om disse tilbudene. Da er en kreftkoordinatorens til god hjelp.

Dette gjør en kreftkoordinator:

 • Hjelper med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
 • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal gi informasjon, råd, veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt.
 • Sørge for at kommunen behandler sammensatte behov samlet der pasient eller pårørende har behov for flere tjenester

De fleste kommuner har en kreftkoordinator . Oversikt over disse finner du på www.kreftforeningen.no. Ta kontakt med din kommune direkte om du ikke finner din kommune i oversikten.

Frisklivssentralen

For å benytte tilbudet på frisklivssentralen må du ha henvisning fra lege, eller annet helsepersonell eller fra Nav – eller du tar kontakt selv.  Omtrent halvparten av landets kommuner har frisklivssentral. På Frisklivssentralen får pasienten hjelp til å finne frem til tilpassede aktiviteter og tilbud av helsepersonell.  Blant tilbudene er kostholdsveiledning, mestring av sykdom og fysisk aktivitet.

www.helsenorge.no finner du oversikt over alle frisklivssentralene.

Regionale rehabiliteringssentre

 • Helse Sør-Øst har en regional koordinerende enhet som har oversikt over hvilke rehabiliteringstilbud som finnes i det regionale helseforetaket, samt hvilke private institusjoner helseforetaket har avtale med. Mer info på www.helse-sorost.no
 • Helse Vest har Kreftsenter for opplæring og rehabilitering på Haukeland, som er et tilbud til kreftrammede og deres pårørende. Pasienter må ha henvisning fra lege på kreftavdelingen, kvinneklinikken eller hematologisk avdeling for å få plass. Mer info på www.helse-bergen.no
 • Helse Nord, regional koordinerende enhet er lokalisert på Universitetssykehuset i Nord-Norge og har oversikt over tilbudet i regionen. For mer info ta kontakt på [email protected]
 • Helse Midt har både regional koordinerende enhet, men også lokale koordinerende enheter. På St. Olavs Hospital er det Samhandlingsavdelingen som har oversikt over rehabiliteringstilbudene i kommunene. Det er egne koordinatorer også i Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. Les mer på www.helse-midt.no.

Det finnes flere regionale og landsdekkende rehabiliteringssentre der du kan få døgnopphold fra to til fire uker. Noen sentre har egne tilbud for kreftpasienter. Ring 800 30061 for å få informasjon om hvilke muligheter som finnes og hvordan du skal gå frem for å søke rehabilitering.

Montebellosenteret – nasjonalt rehabiliteringssenter

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon – det vil si at pasienter og pårørende fra hele landet tas i mot. Formålet med senteret er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Senteret ligger i Hedmark. Ved innvilget opphold dekkes reise av Helfo. På Montebellosenteret arrangeres flere ulike kurs, men hovedmålsettingen for kursopphold er å hente frem nye krefter slik at man blir rustet til å leve livet videre om det blir langt eller kort. Alle med norske trygderettigheter som har, eller er behandlet for kreft kan søke om opphold på Montebellosenteret. Mer informasjon og søknadskjema finner du på: www.montebello-senteret.no.