Ny studie for eggstokkreftpasienter

Publisert: 19. desember 2017

En ny pågående primastudie for kvinner med eggstokkreft i stadium III -IV vil se nærmere på om Niraparib kan forsinketilbakefall av kreft.

Bakgrunnen for primastudien som nå har startet opp, er de gode resultatene fra NOVA-studien som ble avsluttet i 2016.Denne studien inkluderte eggstokkreftpasienter som er blitt behandlet for tilbakefall av kreft med carboplatin og deretter har fått vedlikeholdsbehandling med en såkalt PARP inhibitor (Niraparib). Kreftceller er mer sårbare for DNA-skade enn normale celler. PARP er et enzym som er aktiv ved reparasjon av DNA-skade og en PARP inhibitor hindrer DNA-reparasjon av kreftcellene, slik at de ”dør”. Konklusjonen av studien viste at pasientene som ikke fikk placebo hadde en signifikant lenger sykdomsfri overlevelse og at livskvaliteten under behandling var akseptabel i forhold til bivirkninger, noe overlege ved avdeling for gynekologisk kreft Radiumhospitalet, Anne Dørum, synes er svært positivt.

– Dette er et svært oppløftende resultat. Noe annet man også fant ved denne studien som var ganske spennende, var at selv om dette først og fremst gjaldt pasienter med BRCA1 og BRCA2 mutasjoner, en genfeil som gir høy risiko for kreft i bryst og eggstokker,hadde også de andre pasientene effekt av behandlingen, sier Dørum.

Dørum kan fortelle at det nå jobbes for å få Niraparib godkjent for alle pasienter.

Inkluderer flere eggstokkreftpasienter

Primastudien er en fase 3, randomisert, dobbelblind, placebokontrollert, multisenterstudie av vedlikeholdsbehandling med Niraparib hos pasienter med avansert eggstokkreft som har hatt god respons på primærbehandling med platinum-basert cellegift. Platinum (carboplatin) sammen med paclitaxel er standard behandling i Norge, opplyser Dørum.

– Niraparib tilbys som vedlikeholdsbehandling etter primærbehandling for avansert eggstokk-,eggleder- og bukhinnekreft. Pasienter kan inngå i studiet uavhengig om de har BRCA1/2 genfeil eller ikke. Pasientene randomiseres til enten placebo, som er uten virkestoff, eller Niraparib, forklarer Dørum.

Hovedmålet med studien er å finne ut om Niraparib kan forsinke tilbakefall av kreft. Niraparib gis som kapsler og pasienter som får placebo får da kapsler uten virkestoff. Hverken pasient eller lege vet hvilken behandling den enkelte får.

– Dette er en studie som i utgangspunktet er åpen for alle som har gjennomført standard behandling for avansert eggstokkreft, men som har noen begrensninger. De som inngår i studien må ha restumor etter primær operasjon og de som får avastin som en del av primær behandling kan ikke inngå, sier Dørum.

Hun legger til at de pasienter som ikke ønsker avastin eller der hvor det er kontraindikasjoner mot avastin kan inngå i studien.

 

Ønsker du å delta i studien?

Be din fastlege eller sykehuslege om å kontakte Radiumhospitalet, Gynekologisk poliklinikk, enhet for studiesykepleiere på tlf: 22 93 51 49 eller Haukeland Universitetssykehus, enhet for studiesykepleiere, tlf: 55 97 43 53.

Studiebesøk utføres ved Radiumhospitalet og deltagerne må komme inn på visitt minst en gang per måned (varighet fra 30 min til 4 timer). Besøkene innebærer en fysisk legeundersøkelse, blod-og urinprøve. Hver 12 uke blir det tatt CT- eller MR bilder. Alle deltagere vil få utdelt spørreskjemaer om livskvalitet.